regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG ONLINE oferowanych przez Mariposa Personal Studio

§1 Pojęcia i informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług online mariposastudio.pl

2. Mariposa personal studio – trenerzy personalni: Łukasz Głowala i Marta Głowala – właściciel działalności gospodarczej MARIPOSA PERSONAL STUDIO Kielce ul. Staszica 6/011 NIP: 6572779648

3. Klient – każda osoba, która:

  • ukończyła 15 rok życia lub osoba poniżej 15 roku życia po przedstawieniu pisemnej zgody Rodzica lub Opiekuna na korzystanie z usług.
  • akceptuje niniejszy Regulamin i zamawia usługę oferowaną przez Mariposa personal Studio.

4. Dieta, plan treningowy – ułożone na podstawie otrzymanych od klienta informacji (tj. wypełnionej ankiety, zdjęć, opisów) przez Mariposa Personal Studio indywidualne diety, plany żywieniowe, porady dietetyczne, plany treningowe.

§2 Prawa i obowiązki klienta

1. Klient wypełniając ankietę osobiście udziela Mariposa personal Studio wszelkich niezbędnych informacji celem sporządzenia wywiadu żywieniowego, treningowego i medycznego, który jest niezbędny do ułożenia przez Mariposa Personal Studio prawidłowej diety lub planu treningowego i ustalenia odpowiednich zaleceń dietetyczno-treningowych.

2. Klient w trakcie korzystania z usług Mariposa personal Studio zobowiązany jest podawać wyłącznie prawdziwe dane oraz każdorazowo informować Mariposa personal Studio o ich zmianach.

3. Klient nie będzie samodzielnie dokonywać żadnych zmian w ułożonych przez Mariposa Personal Studio dietach oraz planach treningowych, klient ma obowiązek konsultowania z Mariposa Personal Studio chęci wprowadzenia zmian do zaleceń Mariposa Personal Studio i ułożonych przez niego diet oraz planów treningowych.

4. W przypadku udzielenia przez Klienta niepełnej lub nieprawdziwej informacji dotyczącej jego stanu zdrowia, a także niepoinformowania o zmianie stanu zdrowia, Mariposa Personal Studio nie ponosi odpowiedzialności za następstwa stosowania przez Klienta ułożonej diety lub planu treningowego.

5. Klient przed rozpoczęciem diety lub planu treningowego powinien skonsultować możliwość ich stosowania z lekarzem szczególnie w przypadku chorób przewlekłych.

6. W przypadku gdy podczas wypełniania ankiety, którą klient otrzyma po zakupie usługi Klient nie udzielił pełnej odpowiedzi na pytania o preferencjach żywieniowych lub stanie zdrowia, może uzupełnić brakujące informacje PRZED rozpoczęciem układania Diety/Planu treningowego przez Mariposa Personal Studio. Jeśli zorientuje się o tym później, wówczas Mariposa Personal Studio nie ponosi odpowiedzialności za skutki stosowania Diety/planu treningowego. Naniesienie poprawek diety/planu treningowego uwzględniające brakujące informacje będzie wykonane jedynie za dopłatą ustalaną indywidualnie, w zależności od stopnia zaawansowania zmian.

7. W razie uzasadnionej potrzeby Klient kontaktuje się z Mariposa Personal Studio za pomocą poczty e-mail, telefonu lub za pośrednictwem platformy Facebook tj. aplikacji messenger.

§3 Zasady płatności, odstąpienia od umowy i reklamacji.

1. Mariposa Personal Studio ustala szczegółowe zalecenia dotyczące żywienia oraz treningu, układa indywidualne diety oraz plany treningowe. Usługi te wykonywane są odpłatnie.

2. Diety/plany treningowe, wraz z zaleceniami dotyczącymi ich stosowania, wysyłane są na adres email podany przez Klienta w ciągu 7 dni od daty odesłania wypełnionej ankiety, którą klient otrzyma na podany adres email po dokonaniu zakupu.

3. Kupując dietę lub plan treningowy klient dokonuje pełnej wpłaty przelewem na podany nr. konta lub poprzez płatności online. Po zaksięgowaniu wpłaty klient otrzyma na podany adres email ankietę do wypełnienia i odesłania.

4. Porady i usługi wykonywane są zgodnie z cennikiem na stronie mariposastudio.pl

5. Klient może odesłać wypełnioną ankietę i tym samym oczekiwać ułożenia indywidualnego planu treningowego lub diety w ciągu 12 miesięcy od daty dokonania zakupu. Jeśli klient w tym czasie nie odeśle wypełnionej ankiety usługę uważa się za zrealizowaną.

6. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy do momentu wysłania przez mariposa personal studio diety lub planu treningowego. Po tym terminie brak jest możliwości odstąpienia od umowy.

7. Po odstąpieniu od umowy Mariposa Personal Studio zwróci uiszczoną przez klienta kwotę w ciągu 14 dni.

8. Klient ma prawo złożenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania diety, planu treningowego. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Mariposa Personal Studio w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. W przypadku braku porozumienia oraz  sporu sądowego sądem właściwym będzie Sąd Rejonowy w Kielcach.

§4 Obowiązki Mariposa Personal Studio

1. Mariposa personal Studio analizuje odesłaną przez klienta wypełnioną ankietę online i na podstawie odpowiedzi udzielonych przez klienta przygotowuje indywidualny plan dietetyczny/treningowy.

2. Mariposa Personal Studio zobowiązuje się do ułożenia indywidualnej diety/planu treningowego w terminie do 7 dni od daty zaksięgowania pełnej płatności.

3. W razie uzasadnionej potrzeby Mariposa Personal Studio kontaktuje się z Klientem za pomocą poczty e-mail, telefonu lub platformy Facebook (aplikacji messenger).

§5 Ochrona prywatności

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Mariposa Personal Studio Marta Głowala z siedzibą w Kielcach ul. Staszica 6/011 NIP: 657-277-96-48. Gromadzone dane to imię, nazwisko, wiek, numer tel., adres, adres email, zdjęcia sylwetki, szczegółowe dane zdrowotne, obwodów ciała, preferencji żywieniowych zawarte w nadesłanej ankiecie. W przypadku chęci otrzymania faktury za usługę również dane firmy. Dane te służą tylko wewnętrznym potrzebom Mariposa Personal Studio i nie są udostępniane innym podmiotom. Każdy klient ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych lub na pisemny wniosek żądania ich usunięcia. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

§6 Postanowienia końcowe

1. Konsultacje, plany dietetyczne/ treningowe online układane przez Mariposa Personal Studio mają charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej.

2. Klient przyjmuje do wiadomości, że przygotowane dla niego dieta lub plan treningowy są opracowane z dbałością o jego zdrowie, według indywidualnej interpretacji stanu zdrowia, wyników badań, a także oparte są na profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu Mariposa Personal Studio. Mariposa Personal Studio nie jest w stanie skontrolować czy klient stosuje się w 100% do diety/planu treningowego, czy posiłki, ćwiczenia wykonywane są prawidłowo oraz z uwagi na indywidualne cechy każdego organizmu Mariposa Personal Studio nie daje 100% gwarancji na odniesienie oczekiwanego skutku stosowania diety/planu treningowego przez klienta. Mariposa Personal Studio nie bierze zatem odpowiedzialności za brak oczekiwanych skutków lub za negatywne skutki stosowania diety/planu treningowego.

3. Mariposa Personal Studio może odmówić Klientowi wykonania usługi lub konsultacji w przypadku, gdy:

  • istnieje podejrzenie, że pacjent jest poniżej 15 roku życia i nie posiada zgody Opiekuna lub Rodzica
  • zachowanie Klienta świadczy o tym, że jest on niepoczytalny, wykazuje zachowanie obraźliwe i naruszające dobra osobiste Mariposa Personal Studio i/lub jest pod wpływem: alkoholu, narkotyków, środków odurzających, psychotropowych, innych substancji o działaniu podobnym do ww.
  • udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi mogłoby narażać zdrowie lub życie Klienta
  • udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi przewyższa umiejętności lub wiedzę Mariposa Personal Studio

4. Każda usługa i wszystkie informacje, materiały z nią związane są przygotowywane indywidualnie dla konkretnego Klienta i stanowią własność intelektualną MARIPOSA PERSONAL STUDIO – podlegają stosownej ochronie. Zabronione jest rozpowszechnianie ich, kopiowanie, odsprzedawanie, udostępnianie publiczne lub indywidualne bez pisemnej zgody Mariposa Personal Studio. W razie niestosowania się do powyższego zakazu, na Kliencie będzie ciążyć odpowiedzialność karna oraz majątkowa. Klient ma prawo do pobierania, drukowania i przetwarzania Materiałów na własny użytek, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.

MARIPOSA PERSONAL STUDIO

X